OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDRP

Rešpektujeme Vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a kontakte s našou spoločnosťou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Preto zbierame a spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii a požadované na základe zákona.

Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme aby ste mali istotu, že Vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len Zákon).

 1. Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie;
 2. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Future Fusion, s.r.o
  IČO: 56 128 436
  Dulovo námestie 5/A
  821 08 Bratislava, Slovenská republika
  Email: info@futurefusion.sk
  Telefón: +421 903 252 202
  Webová stránka: www.futurefusion.sk

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:

 • ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osobu majú právo

 • na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
  získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú;
  požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“);
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa vás týkajú alebo vás výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z vašich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, mali by ste sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov.

Aktualizované: 22.03.2024